سه‌شنبه، دی ۱۹، ۱۳۸۵

دست آخر

شاه مغرورم
- با حلقهء اشکی که در چشم داشت -
تسلیم «قانون سفیدها» شد؛

در حالی که «بقایای سوختهء آخرین مهره»ء همراهش را
- ناباورانه -
...روی زمین می کشید

هیچ نظری موجود نیست: